Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej Organizacja Pożytku Publicznego 1 procent podatku dla PTPS OPP
ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa, tel. 022 8236623 w.105, e-mail: ptps@ptps.org.pl
Nr konta - 54 1020 1156 0000 7002 0061 1699; Nr KRS: 0000072675
PTPS
strona główna
o PTPS
dołącz do nas
publikacje
aktualności
Polityka Społeczna
prawo międzynarodowe
definicje PS
muzeum
kalendarium
bibliografie
cytaty
quiz o PS
Kalendarium prawne 1989-2005
Wybierz rok:2005-12-29 Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. nr 12 poz. 67) Wprowadzenie tzw. „becikowego” niezależnie od dochodu w rodzinie w kwocie 1 tys. zł na każde urodzone w ostatnich trzech miesiącach dziecko
2005-12-29 Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 267 poz. 2260) Podniesienie dodatku z tytułu urodzenia dziecka do 1 tys. zł (tzw. „becikowe”) oraz rezygnacja z dodatkowej weryfikacji uprawnień do świadczeń w marcu 2006 r.
2005-12-29 Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. nr 267 poz. 2259) Wprowadzenie programu dożywiania obejmującego nie tylko uczniów, ale także osoby korzystające z pomocy społecznej i wsparcie w realizacji tego zadania dla gmin
2005-10-25 Ambasador RP Piotr Świtalski, w imieniu rządu polskiego, podpisał w siedzibie Rady Europy w Strasburgu Zrewidowaną Europejską Kartę Społeczną
2005-09-27 Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej, przyjętej w Strasburgu 3 maja 1996 r.
2005-08-29 Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468) Umożliwienie osobom fizycznym zwrotu części podatku VAT na materiały budowlane związane z budową lub remontem
2005-07-28 Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 169, poz. 1421) Umożliwienie podniesienia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w drodze negocjacji z Komisją Trójstronną ds. Społeczno-Gospodarczych
2005-07-27 Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela ( Dz.U nr 167, poz. 1397) Przedłużenie o rok możliwości skorzystania z uprawnień do wcześniejszych emerytur, oraz preferencje dla emerytur górniczych
2005-07-27 Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365) Zmiany w zakresie funkcjonowania wsparcia materialnego dla studentów i doktorantów; uregulowanie nadawania stopni i tytułów naukowych
2005-07-08 Ustawa o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej (Dz.U. nr 167, poz. 1400) Utworzenie nowego funduszu stypendialnego dla uczniów – w dyspozycji gmin
2005-07-08 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. nr 180, poz. 1493) Pierwsza w Polsce ustawa regulująca tę problematykę oraz obowiązki różnych instytucji w tym zakresie
2005-07-07 Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy - Karta Nauczyciela (Dz.U. nr 179, poz. 1487) Regulacja funkcjonowania całodobowych placówek opiekuńczych
2005-07-01 Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. nr 157, poz. 1314) Określenie zasad i trybu podnoszenia minimalnego wynagrodzenia za pracę
2005-07-01 Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 150, poz. 1248) Obniżanie składki dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą na okres dwóch lat
2005-07-01 Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 169, poz. 1412) Przyznanie emerytury z urzędu osobom pobierającym rentę z tytułu niezdolności do pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego
2005-07-01 Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" (Dz.U. nr 143, poz. 1200)
2005-06-17 Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz.U. nr 150, poz. 1241)
2005-06-16 Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 164, poz. 1366) Określenie zasad funkcjonowania agencji zatrudnienia oraz umożliwienie zatrudniania osób bezrobotnych w gospodarstwie domowym
2005-06-03 Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 122, poz. 1024) Możliwość podjęcia uchwały większości członków spółdzielni o wydzieleniu się ze spółdzielni
2005-05-20 Ustawa o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny (Dz.U. nr 102, poz. 852) Przyznanie emerytom i rencistom o dochodzie poniżej 9600 zł rocznie jednorazowego dodatku pieniężnego
2005-05-06 Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 130, poz. 1085) Ujednolicenie używanych w ustawodawstwie pojęć związanych z uprawnieniami emerytalno-rentowymi żołnierzy zawodowych
2005-03-04 Ustawa o ochronie wypłaty wynagrodzeń osób zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 64, poz. 566) Akt obowiązujący do końca 2005 r., określa, że środki wpływające na rachunek ZOZ w pierwszej kolejności przekazywane są na zaspokojenie wypłat pracowników
2005-03-04 Ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. nr 85, poz. 732) Wprowadzenie nowego świadczenia – zaliczki alimentacyjnej i wprowadzenie instrumentów umożliwiających udział gmin w egzekucji świadczeń alimentacyjnych
2005-02-16 Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy ( Dz. U. nr 64, poz. 564) Określenie zasad współpracy PIP z odpowiednimi urzędami krajów Unii Europejskiej
2005-01-21 Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U nr 44, poz. 422) Przywrócenie zasad finansowania WTZ ze środków PFRON
Newsy
=> Konferencja podsumowująca wyniki projektu Diagnoza sytuacji społeczno - zawodowej kobiet wiejskich w Polsce
=> Decyzja o utworzeniu nowego oddziału PTPS
=> Konferencja Radomskiego Oddziału PTPS
=> Program małych grantów PTPS
=> Nowy projekt badawczy
=> Nowy Biuletyn
=> Raporty z badań PTPS
=> Sprawozdanie PTPS jako OPP za 2006 r.
Sonda

Czy reforma ubezpieczenia emerytalnego w Polsce spowoduje zwiększenie poziomu ubóstwa wśród osób starszych?

Tak
Nie
Nie wiem

Wyszukiwarka


Logowanie do newsera
Copyright by Izabela Grochowska and Tomek Pietruszka
Aktualizacja stron Ryszard Szarfenberg