Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej Organizacja Pożytku Publicznego 1 procent podatku dla PTPS OPP
ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa, tel. 022 8236623 w.105, e-mail: ptps@ptps.org.pl
Nr konta - 54 1020 1156 0000 7002 0061 1699; Nr KRS: 0000072675
PTPS
strona główna
o PTPS
dołącz do nas
publikacje
aktualności
Polityka Społeczna
prawo międzynarodowe
definicje PS
muzeum
kalendarium
bibliografie
cytaty
quiz o PS
Badania PTPS

DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ KOBIET WIEJSKICH W POLSCE

    Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej prowadzi badania w ramach kolejnego projektu- ”Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce”, dofinansowywanego przez Europejski Fundusz Społeczny, a realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działania 1.6. Schemat b. ”Integracja i reintegracja zawodowa kobiet”.

W ramach projektu przewidziano badania w czterech modułach:

 1. Moduł I - władza lokalna (gminna i powiatowa) i jej polityka społeczna wobec kobiet wiejskich;
 2. Moduł II - działania służb społecznych (pomocy społecznej i administracji pracy) na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet wiejskich;
 3. Moduł III - kobiety wiejskie na rynku pracy: diagnoza, uwarunkowania, perspektywy;
 4. Moduł IV- determinanty uczestnictwa kobiet wiejskich w życiu społeczno- politycznym.

Koordynator projektu

   Koordynacją realizacji badań w ramach "Wieloaspektowej diagnozy sytuacji kobiet na rynku pracy" zajmuje się Partnerskie Centrum Rozwoju i Doradztwa, mające doświadczenie w administrowaniu projektami współfinansowanymi przez środki EFS. Siedziba biura mieści się w Warszawie przy ul.Filtrowej 67 lok. 53. Numery tel. 0 22 405 - 96 - 00, fax. 0 - 22 405 - 97 - 00. e-mail: partnerskiecentrum@wp.pl.


Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy

    Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej zakończyło realizację projektu badawczego ”Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy”, finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny - za pośrednictwem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Projekt ten wpisuje się w Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.6. Schemat b.- Integracja i reintegracja zawodowa kobiet.

W ramach projektu wykonano badania w czterech modułach:

 1. sytuacja kobiet powracających na rynek pracy po przerwie spowodowanej macierzyństwem i opieką nad dzieckiem;
 2. adekwatność wykształcenia i kwalifikacji kobiet w stosunku do zapotrzebowania rynku pracy;
 3. sytuacja zawodowa absolwentek;
 4. gotowość do podjęcia aktywności ekonomicznej wśród kobiet z terenów niskozurbanizowanych.

    Umowa na realizację tego projektu zobowiązuje Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej m.in. do opracowania metodologii i narzędzi badawczych, prowadzenia stałego monitoringu bieżącego dorobku naukowego w kraju i zagranicą w tym zakresie, zlecania i przeprowadzania ekspertyz szczegółowych, dotyczących poszczególnych modułów projektu, przeprowadzenia samych badań i współpracy merytorycznej przy przygotowaniu i opracowaniu końcowego dokumentu projektu.
    Zgodnie z harmonogramem działań projekt ma zostać zrealizowany w terminie do końca lutego 2007 roku.

Rada Naukowa Projektu

 • prof. dr hab. Julian Auleytner (przewodniczący);
 • dr hab. Bożena Balcerzak-Paradowska, sprawuje kierownictwo nad modułem sytuacja zawodowa absolwentek;
 • dr hab. Grażyna Firlit-Fesnak, sprawuje kierownictwo nad modułem adekwatność wykształcenia i kwalifikacji kobiet w stosunku do zapotrzebowania rynku pracy;
 • dr Mirosław Grewiński (sekretarz);
 • prof. dr hab. Irena E. Kotowska, sprawuje kierownictwo nad modułem sytuacja kobiet powracających na rynek pracy po przerwie spowodowanej macierzyństwem i opieką nad dzieckiem;
 • dr hab. Jerzy Krzyszkowski, sprawuje kierownictwo nad modułem gotowość do podjęcia aktywności ekonomicznej wśród kobiet z terenów niskozurbanizowanych.

   Rada Naukowa Projektu jest organem inicjującym i sprawującym merytoryczny nadzór nad realizacją Projektu "Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy". Będzie się zbierać przynajmniej raz w miesiącu, celem m.in. monitoringu postępu prac, przyjmowania raportów cząstkowych z realizacji poszczególnych, cząstkowych, modułów badawczych oraz raportu końcowego.

Raporty z badań

Współpraca z Główną Biblioteką Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

   19 czerwca 2006 roku PTPS podpisało umowę o współpracy w zakresie realizacji Projektu SPO RZL działanie 1.6 (b) "Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy" z Główną Biblioteką Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Na mocy tej umowy Biblioteka ma m.in. koordynować prace w zakresie: 1) monitoringu dorobku i piśmiennictwa naukowego polskiego i zagranicznego, dotyczącego przedmiotu Projektu oraz dostarczania efektów monitoringu w formie elektronicznej oraz wydruków do siedziby PTPS - Biura Projektu SPO RZL zgodnie z potrzebami zespołu realizującego Projekt; 2) typowania, a po akceptacji PTPS - Biura Projektu, zakupu publikacji z zakresu literatury polskiej i zagranicznej dotyczącej Projektu; 3) utworzenia biblioteki depozytowej zawierającej dorobek Projektu (gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie księgozbioru odbywać się będzie na zasadach określonych w przepisach bibliotecznych); 4) opracowania bibliografii obejmującej informacje o literaturze z tematu Projektu oraz pozycje będące efektem jego realizacji.

Koordynator projektu

   Koordynacją realizacji badań w ramach "Wieloaspektowej diagnozy sytuacji kobiet na rynku pracy" zajmuje się Partnerskie Centrum Rozwoju i Doradztwa, mające doświadczenie w administrowaniu projektami współfinansowanymi przez środki EFS. Siedziba biura mieści się w Warszawie przy ul.Filtrowej 67 lok. 53. Numery tel. 0 22 405 - 96 - 00, fax. 0 - 22 405 - 97 - 00. e-mail: partnerskiecentrum@wp.pl.

Newsy
=> Konferencja podsumowująca wyniki projektu Diagnoza sytuacji społeczno - zawodowej kobiet wiejskich w Polsce
=> Decyzja o utworzeniu nowego oddziału PTPS
=> Konferencja Radomskiego Oddziału PTPS
=> Program małych grantów PTPS
=> Nowy projekt badawczy
=> Nowy Biuletyn
=> Raporty z badań PTPS
=> Sprawozdanie PTPS jako OPP za 2006 r.
Sonda

Czy reforma ubezpieczenia emerytalnego w Polsce spowoduje zwiększenie poziomu ubóstwa wśród osób starszych?

Tak
Nie
Nie wiem

Wyszukiwarka


Logowanie do newsera
Copyright by Izabela Grochowska and Tomek Pietruszka
Aktualizacja stron Ryszard Szarfenberg