Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej Organizacja Pożytku Publicznego 1 procent podatku dla PTPS OPP
ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa, tel. 022 8236623 w.105, e-mail: ptps@ptps.org.pl
Nr konta - 54 1020 1156 0000 7002 0061 1699; Nr KRS: 0000072675
PTPS
strona główna
o PTPS
dołącz do nas
publikacje
aktualności
Polityka Społeczna
prawo międzynarodowe
definicje PS
muzeum
kalendarium
bibliografie
cytaty
quiz o PS
Definicje polityki społecznej
Wybierz obszar językowy:

A. Macbeath "Polityki społeczne dotyczą właściwego uporządkowania sieci relacji między mężczyznami i kobietami żyjącymi razem w społeczeństwach lub zasad, które powinny rządzić działalnością jednostek i grup dopóki wpływa ona na życie i interesy innych ludzi" 1957
W. Hagenbuch "... można powiedzieć, że naczelnym motywem polityki społecznej jest pragnienie zapewnienia każdemu członkowi wspólnoty pewnych minimalnych standardów i pewnych możliwości" 1958
E.M. Burns “Zorganizowane wysiłki społeczeństwa, aby zaspokoić możliwe do zidentyfikowania potrzeby osobiste grup lub jednostek lub rozwiązywać ich społeczne problemy" 1961
F. Lafitte "... polityka społeczna jest próbą sterowania życiem społeczeństwa w takim kierunku, w którym nie podążałoby ono zostawione samemu sobie" 1962
J.A. Ponsioen "Polityka jest trwałą i przemyślaną działalnością skierowaną na odległe cele lub ideały, która urzeczywistnia się odpowiednio do warunków, możliwości, oporu, sił stymulujących i sił przeciwnych", a polityka społeczna (social welfare policy) to "polityka mająca na celu reformowanie społeczeństwa, aby wyeliminować słabości jednostek lub grup w społeczeństwie. Stopniowo realizując się pomaga słabym ludziom, zapobiega słabościom, konstruuje lub poprawia dobre sytuacje" 1962
K.E. Boulding "...celem polityki społecznej jest budowanie tożsamości osoby w ramach pewnej wspólnoty, z którą jest związana... polityka społeczna jest tym, co jest skupione w instytucjach tworzących integrację i przeciwdziałających alienacji".Polityka społeczna jako "te aspekty życia społecznego, które charakteryzują jednostronne transfery uzasadniane statusem lub prawomocnością, tożsamością lub wspólnotą, a nie wymiana, w wyniku której quid otrzymuje się za quo" 1967
T.H. Marshall Polityka społeczna "...oznacza politykę rządów dotyczącą działania mającego bezpośredni wpływ na dobrobyt obywateli przez dostarczanie im usług lub dochodu","Jest wiele sposobów klasyfikowania celów polityki społecznej, ale najwygodniejszym dla naszych obecnych zamierzeń jest odróżnienie trzech typów, które możemy nazwać eliminacją ubóstwa, maksymalizacją dobrobytu i osiąganiem równości" 1967, 1970
M. Rein "... polityka społeczna jako planowanie w odniesieniu do społecznych efektów zewnętrznych, redystrybucji, sprawiedliwego podziału świadczeń (benefits) społecznych, a szczególnie usług społecznych" 1970
H.E. Freeman, C.C. Sherwood “Badania polityki społecznej oznaczają zastosowanie metod i wyników badań społecznych w rozwijaniu i dokonywaniu wysiłków wspólnotowych, aby poprawić społeczne i fizyczne środowiska członków wspólnoty i polepszać ich psychiczne i fizyczne życie" ."W abstrakcyjnym sensie polityka społeczna jest zasadą, za pomocą której członkowie dużych organizacji i jednostek politycznych kolektywnie poszukują trwałych rozwiązań problemów, które ich dotyczą...Widziana jako wytwór, polityka społeczna składa się z wniosków, do jakich doszły osoby zainteresowane polepszaniem warunków wspólnotowych i życia społecznego, a także naprawą dewiacji i społecznej dezorganizacji. Często ten wytwór ma formę dokumentu...... polityka społeczna jest podstawowym procesem, przez który trwałe organizacje utrzymują stabilność i w tym samym czasie poszukują sposobów poprawy warunków dla swoich członków... polityki społeczne ... ciągle są modyfikowane w obliczu zmian warunków i wartości...Jako podstawa (framework) działania polityka społeczna jest jednocześnie wytworem i procesem. Zakłada osiągalność dobrze określonej polityki, która ma być realizowana w kontekście potencjalnych zmian wartości, struktur i warunków grup, których dotyczy"(razem mamy pięć określeń, pierwsze nie wprost, podkreślenia R.Sz.) 1970
Ch.I. Schotland "Polityka społeczna jest deklaracją (statement) dotyczącą społecznego celu i strategii lub uporządkowanym działaniem dotyczącym stosunków między ludźmi, wzajemnych relacji między ludźmi i ich rządem, stosunków między rządami, wliczając w to akty prawne, decyzje sądowe, decyzje administracyjne i najważniejsze zwyczaje (mores)" 1973
H.J.Gans "Przez politykę społeczną rozumiem każdą propozycję przemyślanej aktywności, która ma wpływać na działanie społeczeństwa lub którejś z jego części... Właściwie mówiąc przymiotnik społeczny nie jest konieczny, gdyż którakolwiek z polityk oddziałująca na więcej niż jedną osobę jest społeczna... Charakterystyczną cechą polityki społecznej jest jej skierowanie na coś, co można nazwać programową racjonalnością, stara się ona osiągać rzeczywiste cele poprzez programy instrumentalnych działań, których skuteczność może być udowodniona logicznie lub empirycznie. Z drugiej strony aktywność polityczna ze swej istoty akcentuje racjonalność polityczną, gdzie priorytet mają cele polityczne takie jak utrzymanie partii u władzy..." 1975
D.V. Donnison “Wyróżniającym politykę jako "społeczną" jest... fakt, że zajmuje się ona dystrybucją zasobów, możliwości i szans życiowych między różne grupy i kategorie ludzi... i w konsekwencji... stosunkami między grupami w społeczeństwie, ich pozycją i szacunkiem dla siebie, ich władzą i dostępem do szerszych możliwości społecznych" 1975
P. Townsend "Najlepiej sobie wyobrazić politykę społeczną jako rodzaj projektu zarządzania społeczeństwem dla celów społecznych: można ją zdefiniować jako ukryte, jak i wyrażone racjonalne podstawy, przez które instytucje i grupy społeczne są wykorzystywane lub powoływane do życia, aby zapewnić społeczne trwanie i rozwój. Innymi słowy polityka społeczna jest zinstytucjonalizowaną kontrolą usług, agend i organizacji, służącą utrzymywaniu lub zmienianiu struktury społecznej i wartości" 1976
B. Rodgers Polityka społeczna jako "kolektywne działanie na rzecz społecznego dobrobytu" 1979
C. Jones "Polityka społeczna stanowi próbę ingerowania i, w odniesieniu do niektórych kryteriów, "poprawiania" czy korygowania porządku społecznego" 1985
T. Skocpol, E. Amenta Polityki społeczne jako "działania państwa wpływające na społeczny status i szanse życiowe grup, rodzin i jednostek"..." 1986
D.G. Gil "Polityki społeczne są przewodnimi zasadami sposobów życia, motywowanymi przez podstawowe i uświadomione ludzkie potrzeby. Są one wywodzone przez ludzi ze struktur, dynamiki i wartości ich sposobów życia i służą do ich podtrzymania lub zmiany. Polityki społeczne zwykle są, ale nie muszą być skodyfikowane jako instrumenty formalne i legalne. Wszystkie istniejące w danym społeczeństwie i w danym czasie polityki społeczne konstytuują wzajemnie powiązany, mimo to niekoniecznie wewnętrznie spójny system polityk społecznych. Polityki społeczne działają poprzez następujące zasadnicze procesy instytucjonalne i ich wielowymiarowe interakcje: rozwój, zarządzanie i konserwacja naturalnych i stworzonych przez człowieka zasobów, organizacja pracy i produkcji materialnych i niematerialnych dóbr i usług podtrzymujących i polepszających życie, wymiana i dystrybucja podtrzymujących i polepszających życie dóbr i usług oraz społecznych, obywatelskich i politycznych praw i obowiązków, rządzenie i jego uprawomocnienie, reprodukcja, socjalizacja i kontrola społeczna. Poprzez działania i interakcje między tymi zasadniczymi procesami instytucjonalnymi polityki społeczne kształtują następujące powiązane zmienne wynikowe sposobów życia: warunki życia jednostek, grup i klas, władzę jednostek, grup i klas, naturę i jakość stosunków między jednostkami, grupami i klasami, ogólną jakość życia" " 1992
M. Kleinman, D. Piachaud "Definiujemy "politykę społeczną" jako interwencje rządu zaprojektowane, aby wpływać na zachowania indywidualne lub na dysponowanie zasobami lub na system gospodarczy w celu kształtowania społeczeństwa w pewien sposób" 1993, 1997
P. Spicker "Polityka strukturalna: polityka, której intencją jest utrzymywanie lub zmiana wzorów stosunków społecznych. Określana czasem jako "polityka społeczna" 1995
R.B. Dear "Polityki społeczne są tymi zasadami, procedurami, kierunkami działania ustanowionymi w ustawie, w prawie administracyjnym i w przepisach urzędowych, które wpływają na społeczną pomyślność ludzi" 1995
R.L. Barker "Działania i zasady społeczeństwa, które kierują sposobem jego interweniowania i regulowania stosunków między jednostkami, grupami, społecznościami i instytucjami społecznymi. Te zasady i działania są rezultatem wartości i zwyczajów społecznych i w dużej mierze określają podział zasobów i poziom pomyślności członków społeczeństwa... polityka społeczna składa się z planów i programów... wykonywanych przez rząd, organizacje dobrowolne i ludzi w ogóle... [oraz] poglądów społecznych, których rezultatem są społeczne nagrody i ograniczenia" 1999
Podręcznik brytyjski "Polityka społeczna" jest definiowana jako przemyślana interwencja państwa polegająca na redystrybucji zasobów wśród jego obywateli, aby osiągnąć dobrobyt" 1999
S. Miller "polityka społeczna [-] zasady i praktyka działalności państwa – włączając w to politykę państwa wobec prywatnych i dobrowolnych działań – związana z redystrybucją w celu osiągnięcia dobrobytu" 1999
J. Midgley "… termin polityka społeczna … odnosi się do rzeczywistych polityk i programów rządów, które dotyczą dobrobytu ludzi" 1999
G. Esping-Andersen "Polityka społeczna oznacza publiczne zarządzanie społecznymi ryzykami", a jej główne cele to "łagodzenie nierówności i ubóstwa, zmniejszanie społecznego ryzyka i optymalizacja dystrybucji pomyślności" 1999, 1994
E. Amenta Polityka społeczna jako "odpowiedzi polityki państwowej na podstawowe ryzyka społeczne (societal) dla zatrudnienia, dochodu i ekonomicznego bezpieczeństwa" 2000
Newsy
=> Konferencja podsumowująca wyniki projektu Diagnoza sytuacji społeczno - zawodowej kobiet wiejskich w Polsce
=> Decyzja o utworzeniu nowego oddziału PTPS
=> Konferencja Radomskiego Oddziału PTPS
=> Program małych grantów PTPS
=> Nowy projekt badawczy
=> Nowy Biuletyn
=> Raporty z badań PTPS
=> Sprawozdanie PTPS jako OPP za 2006 r.
Sonda

Czy reforma ubezpieczenia emerytalnego w Polsce spowoduje zwiększenie poziomu ubóstwa wśród osób starszych?

Tak
Nie
Nie wiem

Wyszukiwarka


Logowanie do newsera
Copyright by Izabela Grochowska and Tomek Pietruszka
Aktualizacja stron Ryszard Szarfenberg