Aktualności PTPS

2016/03/11

raport  Szanowni Państwo, ›››

2016/03/08

szukamy pracownika do projektów  ›››


email:

Sonda

Czy reforma ubezpieczenia emerytalnego w Polsce spowoduje zwiększenie poziomu ubóstwa wśród osób starszych?

Tak
Nie
Nie wiem
zobacz wynik ›››

więcej sond ›››

Użytkownik

Logowanie:

login:
hasło:
» załóż konto

Konferencje i seminaria

 

Szanowni Państwo,


Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. Czytelnicy - zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu,
Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej oraz Zespół Historii Książki i Bibliotek przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk
Termin zgłoszeń:2016-08-31
Termin konferencji:2016-10-06 do 2016-10-07
Miejscowość: Lublin
Punktacja publikacji:5
Opłata konferencyjna od:350 zł brutto
Dane kontaktowe: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS , plac Marii Curie-Skłodowskiej 4 20-031 Lublin,
e-mail: sdkotula@poczta.umcs.lublin.pl
Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skło0dowskiej, ul. I. Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin,
e-mail: s.wojnarowicz@poczta.umcs.lublin.pl
Informacje ogólne: Podczas konferencji chcielibyśmy dokonać przeglądu aktualnego stanu badań naukowych, a także zaprezentować rozwiązania praktyczne sytuujące się w następujących obszarach tematycznych:
• Czytelnicy, praktyki czytania i użytkowania piśmiennictwa – ujęcie historyczne.
• Czytelnictwo, czytanie, czytelnicy współcześnie – sfera cyfrowa w kulturze czytelniczej, nowe przestrzenie i praktyki komunikacyjne, narzędzia i technologie, wydawcy.
• Użytkownicy bibliotek i informacji w dobie kultury multimedialnej: nowe technologie i kanały komunikacyjne w budowaniu relacji bibliotek z użytkownikami, w promocji wiedzy, czytelnictwa i usług bibliotecznych.
• Biblioteki, archiwa, muzea – tradycja i kontynuacje w epoce digitalnej, przemiany form dystrybucji i obiegu kultury: biblioteki cyfrowe, repozytoria naukowe, katalogi i bibliograficzne bazy danych, e-media i ich rola w społeczeństwie informacyjnym oraz gospodarce opartej na wiedzy; działania i projekty dla informacji kulturalnej, edukacji i kształtowania kompetencji cyfrowych.
• Biblioteki – Internet – działania i projekty dla informacji kulturalnej, edukacji i kształtowania kompetencji cyfrowych.
• Budowa i wykorzystanie otwartych zasobów naukowych i edukacyjnych, digitalizacja i wizualizacja zasobów informacji i wiedzy.
• Serwisy społecznościowe, blogi, dziennikarstwo obywatelskie jako formy dzielenia się wiedzą
• Słowo, obraz, dźwięk, animacja - mediateki, centra informacji, ich zbiory i funkcje w dobie kultury multimedialnej.
• Problemy metodologiczne badań bibliologii i informatologii – metody, źródła, narzędzia, nowe doświadczenia badawcze z uwzględnieniem inspiracji innych nauk i humanistyki cyfrowej.
------------------------------------------

Szanowni Państwo,


Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. Kapitał społeczny i kulturowy polsko-czeskiego pogranicza na Śląsku Cieszyńskim – dokonania, problemy, perspektywy
Organizator: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
Kongres Polaków w Republice Czeskiej
Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział Cieszyn
Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział Cieszyn
Termin zgłoszeń:2016-07-30
Termin konferencji:2016-10-18 do 2016-10-18
Miejscowość: Cieszyn
Opłata konferencyjna od:100 zł brutto
Dane kontaktowe: Kartę zgłoszenia oraz szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres sekretarza konferencji mgr Aleksandry Gancarz: a.gancarz21@gmail.com
Informacje ogólne: Konferencja wpisuje się w bogaty i różnorodny program I Kongresu Czechoznawstwa Polskiego. Jej głównym celem jest dokonanie swoistej syntezy kierunków badań z różnych dziedzin nauki i ich rezultatów. Oczekujemy uzyskania odpowiedzi na pytania:
- Jakie są perspektywy badań nad pograniczem polsko-czeskim?
- Jakie wątki powinny zostać włączone do programów badawczych?
- Czy i jakie są deficyty badań nad pograniczem polsko-czeskim?
- W jakim zakresie wiedzę o rzeczywistości tego pogranicza można wykorzystać w praktyce społecznej, edukacyjnej, działalności samorządowej
i współpracy transgranicznej?
Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 100 zł. Nie przewidujemy publikacji pokonferencyjnej.

------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. Unifikacja – Integracja – Konwergencja. Wzajemne oddziaływanie współczesnych systemów i gałęzi prawa”
Organizator: Instytut Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Katedra Teorii i Filozofii Uniwersytetu Opolskiego.
Termin zgłoszeń:2016-07-07
Termin konferencji:2016-10-18 do 2016-10-19
Miejscowość: Częstochowa
Punktacja publikacji:4
Opłata konferencyjna od:350 zł brutto
Dane kontaktowe:www.sefpa.ajd.czest.pl
konferencja.forum@yahoo.com
Informacje ogólne: Głównym celem Konferencji będzie przedstawienie, omówienie oraz dyskusja nad problematyką wzajemnego oddziaływanie na siebie oraz przenikania się porządków prawnych, jak i poszczególnych ich części, we współczesnych państwach europejskich.
Biorąc pod uwagę szeroki zakres problematyki podejmowanej przez przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego oraz teorii i filozofii prawa Komitet Organizacyjny dokonał wyboru trzech głównych obszarów badawczych, które będą przedmiotem obrad konferencji.
Komitet Organizacyjny proponuje następujący podział tematyczny Konferencji:
kierowany do przedstawicieli teorii i filozofii prawa, politologów oraz socjologów, przedmiotem rozważań mogą być przykładowo: filozoficzne i społeczne uzasadnienia dla ekspansji pewnego rodzaju myślenia o prawie, takie jak: globalizacja, integracja europejska, problematyka konwergencji oraz unifikacji kultur prawnych w Europie, ale także teorie postkolonialne jako objaśniające powstawanie procesów oddziaływania pewnych porządków prawnych na inne, opartych na relacji centrum – peryferia.
kierowany do przedstawicieli prawa europejskiego, międzynarodowego, osób zajmujących się komparatystyką oraz praktyków, przedmiotem rozważań mogą być przykładowo: przenikanie się i wzajemne oddziaływanie oraz transfery instytucji prawnych z różnych systemów prawnych na proces legislacyjny, jak również wpływ prawa europejskiego i międzynarodowego na krajowy porządek prawny. Ważnym zagadnieniem, które może się w tej części znaleźć jest również problematyka legal transplants.
kierowany do przedstawicieli szeroko rozumianego prawa publicznego, prawa prywatnego, praktyków oraz przedstawicieli instytucji publicznych: uwaga zostanie skupiona na oddziaływaniu na siebie poszczególnych gałęzi w ramach jednego systemu prawa, np.: procesy prywatyzacji prawa publicznego oraz publicyzacji prawa prywatnego, transfery metod działania/narządzi prawnych/instytucji pomiędzy poszczególnymi gałęziami prawa, powstawanie instytucji łączących w sobie cechy charakterystyczne dla różnych gałęzi prawa.

------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja XXI wieku”
Organizator: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Termin zgłoszeń:2016-10-12
Termin konferencji:2016-10-19 do 2016-10-21
Miejscowość: Szczyrk
Opłata konferencyjna od:350 zł brutto
Dane kontaktowe: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań z dopiskiem:
Konferencja „Edukacja XXI wieku”
bądź adres e-mail: edukacja@wsb.net.pl / zaneta.kowalska@wsb.net.pl / 509 495 077
Informacje ogólne: Konferencja jest adresowana do przedstawicieli różnych środowisk - zarówno
nauczycieli wszystkich szczebli kształcenia, ludzi nauki, biznesu i administracji,
jak i pracowników instytucji państwowych oraz samorządowych. Serdecznie
zapraszamy także brać studencką oraz osoby i firmy związane z szeroko
rozumianą edukacją.
Celem konferencji jest podjęcie dyskusji na temat przestrzeni edukacyjnego
współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz wymiana
poglądów na temat kluczowych problemów związanych z funkcjonowaniem
różnorodnych obszarów edukacyjnych.
------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. III Międzynarodowe Seminarium Naukowe z cyklu Polska-Rosja na temat "Percepcja współczesnych wyzwań, kryzysów i konfliktów międzynarodowych"
Organizator: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Termin zgłoszeń:2016-09-20
Termin konferencji:2016-10-20 do 2016-10-21
Miejscowość: Siedlce
Punktacja publikacji:5
Opłata konferencyjna od:150 zł brutto
Dane kontaktowe: mgr Anna Piskorz tel. 793 265 989, konferencja.bezpieczenstwo2016@gmail.com (język polski)
mgr Aleksiej Pulik tel. 724 472 741, konferencja.bezpieczenstwo2016@gmail.com (język rosyjski)
mgr Marta Stempień tel. 515 814 351, konferencja.bezpieczenstwo2016@gmail.com (język angielski)
www.uph.edu.pl/wydarzenia/najblizsze-wydarzenia/4197-iii-miedzynarodowe-seminarium-naukowe-z-cyklu-polska-rosja-na-temat-percepcja-wspolczesnych-wyzwan-kryzysow-i-konfliktow-miedzynarodowych
Informacje ogólne: Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na III Międzynarodowe Seminarium Naukowe z cyklu Polska-Rosja na temat "Percepcja współczesnych wyzwań, kryzysów i konfliktów międzynarodowych", które odbędzie się 20-21 października 2016 roku, w Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Jeżyki robocze: polski, rosyjski, angielski
BLOKI TEMATYCZNE
Aspekty teoretyczne i prawne
Determinanty współczesnych kryzysów i konfliktów międzynarodowych
Dylemat użycia siły w stosunkach międzynarodowych
Dynamika współczesnych kryzysów i konfliktów międzynarodowych
Geopolityczny aspekt współczesnych kryzysów i konfliktów międzynarodowych
Rola organizacji międzynarodowych w przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu kryzysów i konfliktów międzynarodowych
Wyzwania, kryzysy i konflikty międzynarodowe w mediach
Opłaty:
370 zł – pełny udział
100 zł – publikacja artykułu w recenzowanej monografii
150 zł – udział w 1 lub 2 dniu seminarium, bez udziału w uroczystej kolacji
200 zł – udział w 1 dniu seminarium wraz z kolacją
Zgłoszenie należy przesłać do 20 września 2016 r. na adres konferencja.bezpieczenstwo2016@gmail.com
Opłatę za udział w seminarium należy uiścić do 30 września 2016 r.
www.uph.edu.pl/wydarzenia/najblizsze-wydarzenia/4197-iii-miedzynarodowe-seminarium-naukowe-z-cyklu-polska-rosja-na-temat-percepcja-wspolczesnych-wyzwan-kryzysow-i-konfliktow-miedzynarodowych

------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. Transgresje w pracy socjalnej
Organizator: Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego
Termin zgłoszeń:2016-06-30Termin konferencji:2016-10-27 do 2016-10-28
Miejscowość: Szczecin
Opłata konferencyjna od:280 zł brutto
Dane kontaktowe:26zjazd.pssps.us@gmail.com
Informacje ogólne: Zachęcając do udziału w konferencji pt. "Transgresje w pracy socjalnej" pragniemy skoncentrować Państwa uwagę na tych działaniach, które uosabiają transgresję społeczną „ku Innym”, w których za kryterium przyjęto czyjeś dobro i do których predysponuje człowieka jego duchowa natura.
Dyskusję proponujemy skupić wokół następujących zagadnień:
I. Filozoficzny wymiar działań w pracy socjalnej a praktyka:
- Działanie jako cel wspierania integracji międzykulturowej.
- Znaczenie działania społecznego w przekraczaniu barier kulturowych i paradygmatów.
- Pozorność transgresji - humanizm którego nie ma.
- Działania społeczne z (i)migrantami i uchodźcami, repatriantami, członkami mniejszości narodowych i etnicznych. 
II. Transgresja ku „Innym” jako integracja międzykulturowa:
- Problem obciążenia kulturowego a (nie)adekwatność w pracy z poszczególnymi grupami kulturowymi.
- Problem „nieufności kulturowej” osób odmiennych kulturowo wobec pracowników socjalnych, przekraczanie stereotypów i uprzedzeń w relacji pracownik socjalny – osoba odmienna kulturowo (migrant, imigrant, uchodźca, repatriant, członek mniejszości narodowej lub etnicznej).
- Praca z rodziną, grupą i społecznością wielokulturową.
III. Współpraca transgraniczna i międzynarodowa w pracy socjalnej:
- Współpraca z organizacjami zajmującymi się emigrantami z Polski i (i) migrantami z innych krajów.
- Współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się profilaktyką i zwalczaniem problemów związanych z przestępstwami międzynarodowymi (prostytucja dziecięca, handel ludźmi).
- Specyficzne doświadczenia pracy socjalnej w środowiskach monokulturowych.
IV. Transgresja od tradycyjnych do współczesnych działań wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
- Praca socjalna z więźniami i eks- więźniami, osobami żyjącymi w ubóstwie, niepełnosprawnymi, długotrwale bezrobotnymi, rodzinami dysfunkcyjnymi, wychowankami placówek socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych, osobami starymi, chorymi i ich rodzinami itp.
------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt.:Od państwa bezprawia do prawa bez państwa. Libertariańskie wizje ładu politycznego - Ogólnopolska Konferencja Naukowa
 
Organizator: Fundacja Societas et Ius, Katedra Hermeneutyki Polityki WPiSM UMK, Zakład Filozofii Polityki Instytutu Filozofii WH UMK, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów UMK, Dialogi Polityczne/Political Dialogues. Journal of Political Theory.
Kierownik naukowy: prof. Jacek Bartyzel
Główny organizator: mgr Łukasz Perlikowski
Sekretarze naukowi: Tomasz Borkowski, Mateusz Uzarski
Termin zgłoszeń:2016-10-10
Termin konferencji:2016-10-27 do 2016-10-28
Miejscowość: Toruń
Punktacja publikacji:2
Opłata konferencyjna od:200 zł brutto
Dane kontaktowe:fundacjasocietasetius@gmail.com
Informacje ogólne: Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję naukową, której motywem przewodnim będzie libertariańska teoria państwa i prawa. Skupimy się zatem na wolnościowej krytyce instytucji państwa oraz afirmacji prawa bezpaństwowego. Chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad problematycznymi elementami teorii libertarianizmu w kontekście genezy, trwania i zniesienia instytucji państwa oraz nad możliwością funkcjonowania systemów prawnych pozbawionych sankcji aparatu państwowego. Krytyczny namysł nad tą jakże kontrowersyjną teorią bez wątpienia ubogaci nasze wspólne dyskusje i obrady. Wydarzenie nawiązywać będzie do zeszłorocznej konferencji Anarchia-Monarchia-Demokracja.
Zapraszamy!
Opłata konferencyjna: 200 zł. Opłata obejmuje: publikację, materiały konferencyjne oraz bufet kawowy. Ponadto organizatorzy oferują bony zniżkowe na wyżywienie w restauracjach znajdujących się w pobliżu kampusu oraz rezerwację miejsc noclegowych w standardzie zależnym od preferencji danego uczestnika.
------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. Regionalność jako kategoria historyczna. Procesy, dyskursy, tożsamości w Europie Środkowej od XVI do XIX wieku.
 
Organizator: Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie / Deutsches Historisches Institut Warschau
Termin konferencji:2016-11-08 do 2016-11-09
Miejscowość: Warszawa
Udział bezpłatny
Dane kontaktowe: dr Aleksandra Kmak-Pamirska
e-mail: pamirska@dhi.waw.pl
strona internetowa: www.dhi.waw.pl
Informacje ogólne: Przedmiotem dyskusji, w ramach konferencji, będą zagadnienia analizujące procesy asymilacji i dyferencjacji towarzyszące kategoriom regionalnym oraz funkcjonalne i historyczne przemiany, jakim ulegają regiony i konstytuujące się w ich obrębie tożsamości. Naszym celem jest zoperacjonalizowanie koncepcji regionalności w badaniach.
Zakres terytorialny i cezura czasowa referatów powinny wpisywać się w ogólne ramy konferencji, którymi są: niemieckie, habsburskie i polskie regiony w okresie od czasów reformacji do 1900 roku. W tym czasookresie tworzyły się regiony konstytuowane na gruncie konfesyjnym, etnicznym i narodowym, regiony homogeniczne, a zarazem heterogoniczne oraz grupy definiujące się regionalnie. Szczególnie interesująca jest dla nas ponadnarodowa perspektywa analizy regionów „rzeczywistych” oraz „wyobrażonych”.
W referatach mogą zostać poruszone m. in. następujące problemy badawcze:
• Jakie czynniki definiują i konstytuują kategorię regionu? Jakie czasowe i funkcjonalne przemiany mogą zostać zaobserwowane i wskazane w ramach analizy?
• Jaki fundament tożsamościowy konfiguruje regionalność oraz jakie przemiany można w tym procesie zidentyfikować?
• Jakimi środkami kulturowymi, materialnymi i narracyjnymi oraz jakimi formami sztuki posługiwano się przy manifestacji regionalnych tożsamości (płaszczyzna społeczna, etniczna, kulturowa)?
• Jak wpływała określona polityka pamięci na postrzeganie regionu?
• Kto kształtował wizerunek regionu? Jacy aktorzy, elity, środowiska i grupy społeczne z terenu poszczególnych regionów i spoza nich odgrywały najistotniejszą rolę w kreacji? Jakie były motywy ich działań?
• Jak kształtują się zależności modernizm-konserwatyzm, centrum-peryferia w kontekście regionalizmów?
Oczekujemy referatów skupiających się na konceptualizacji kategorii regionalności, których podwalinę mogą stanowić badania jednostkowe, a nie regionalnych studiów przypadku.
Językami konferencji są: język polski i niemiecki. Zapewniamy tłumaczenie.

------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rodzina i szkoła w środowisku lokalnym"
Organizator: Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Instytutu Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Zespół Pedagogiki Społecznej przy KNP PAN
Zespół Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej przy KNP PAN
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Słowacja
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział Cieszyn
Termin zgłoszeń:2016-06-15
Termin konferencji:2016-11-14 do 2016-11-15
Miejscowość: Cieszyn
Punktacja publikacji:3
Opłata konferencyjna od:450 zł brutto
Dane kontaktowe:a.gancarz21@gmail.com
Informacje ogólne: Temat spotkania naukowego wpisuje się w nurt dociekań podejmowanych w poprzednich latach na konferencjach z cyklu "Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym". Nawiązuje zwłaszcza do problematyki ubiegłorocznej konferencji nt. Szkoła-kultura-środowisko lokalne.
Proponujemy dyskurs na temat lokalnego środowiska życia, które pełni fundamentalne role socjalizacyjno-edukacyjne: orientuje w świecie materii i w świecie idei; łączy z kulturą, z naturą; jest źródłem tożsamości jednostek, grup społecznych; ułatwia odpowiedź na fundamentalne pytania: kim jesteśmy, skąd idziemy, dokąd zmierzamy?
Zainteresowani jesteśmy przedstawieniem przykładów owocnej współpracy badaczy i praktyków z różnych rzeczywistości, różnych państw i ich konstruktywnego wspólnego pochylenia się nad problemem wychowania w rodzinie, w szkole, w środowisku lokalnym. Zamierzamy zastanowić się nad tym: Jakie są sukcesy, a jakie problemy rodziny? Jakie są szanse, a jakie zagrożenia wychowania w szkole? Jakie są relacje między środowiskiem rodzinnym, środowiskiem szkolnym i środowiskiem lokalnym? Czy i ewentualnie jaki jest udział rodziny, szkoły w kreowaniu lokalnej społeczności/lokalnej wspólnoty? Pragniemy opisać na podstawie analizy rzeczywistych faktów i zjawisk postępowanie społeczno-wychowawcze szkoły w środowisku lokalnym oraz wyartykułować nowe formy działalności szkół odpowiadające współczesnym odmianom wspólnot lokalnych, powstających w wyniku intensywnych zmian społeczno-kulturowych.
W szczególności proponujemy dyskusję wokół następujących kwestii:
- teorie, koncepcje, studia i poglądy na temat rodziny i szkoły jako środowisk wychowawczych;
- wartości i przekaz dziedzictwa kulturowego w rodzinie, szkole;
- udział rodziny i szkoły w kreowaniu lokalnej społeczności;
- kultura pedagogiczna rodziców, nauczycieli;
- doświadczenia instytucji i organizacji wspierających rodzinę i szkołę w wypełnianiu ich funkcji.
Opłata dla członków Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego 420 zł
------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. Wokół równości w opiece zdrowotnej
 
Organizator: Polskie Towarzystwo Bioetyczne, Instytutem Filozofii UJ, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ
Termin zgłoszeń:2016-06-30
Termin konferencji:2016-11-11 do 2016-11-13
Miejscowość: Kraków
Punktacja publikacji:15
Opłata konferencyjna od:300 zł brutto
Dane kontaktowe:bioet.pl
Informacje ogólne: Polskie Towarzystwo Bioetyczne wraz z Instytutem Filozofii i Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt. „Wokół równości w opiece zdrowotnej”, która odbędzie się w dniach 11 – 13 listopada 2016 w Krakowie.
Konferencja będzie poświęcona etycznym problemom związanym z równością w opiece zdrowotnej. Przedmiotem planowanych w jej trakcie dyskusji, do których oprócz bioetyków są zapraszani również lekarze, prawnicy i ekonomiści, mają być zwłaszcza cztery kręgi tematyczne: 1. rozumienie równości w opiece zdrowotnej, 2. równy dostęp do świadczeń zdrowotnych w świetle polskiego prawodawstwa, 3. przejawy i powody etycznie rażącej nierówności w polskiej opiece zdrowotnej, 4. równość w opiece zdrowotnej a równoległe prywatne finansowanie świadczeń gwarantowanych (przez opłaty bezpośrednie i dodatkowe ubezpieczenia).
Różne aspekty tej tematyki będą przedmiotem dziesięciu wykładów plenarnych (zob. Program) i kilkunastu krótszych wystąpień, których lista jest jeszcze otwarta.
Prosimy zatem wszystkie osoby, które chciałyby uczestniczyć w obradach – czy to wygłaszając własny referat lub komunikat, czy to zabierając głos w dyskusji wokół wystąpień innych prelegentów – o zgłoszenie swojego udziału. Adresatami konferencji są reprezentanci różnych dziedzin nauki: zarówno dyscyplin biomedycznych, jak społecznych i humanistycznych, interesujący się jej problematyką. (...)
W imieniu Komitetu Organizacyjnego,
Włodzimierz Galewicz"
------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. Zapomniane dziedzictwo kulturowe polskiej emigracji po roku 1939 .
Organizator: Katedra Teorii Kultury i Sztuki KUL, Stowarzyszenie Inicjatyw Naukowych
Termin zgłoszeń:2016-09-15
Termin konferencji:2016-11-15 do 2016-11-15
Miejscowość: Lublin
Punktacja publikacji:7
Opłata konferencyjna od:300 zł brutto
Dane kontaktowe: dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL, Wydział Filozofii KUL al. Racławickie 14 20-950 Lublin, e-mail: rzajac@kul.pl
Informacje ogólne: Wybuch II wojny światowej stał się ważną cezurą we współczesnej historii Polski. Wielu twórców zostało zmuszonych do wyjazdu z kraju i pozostania w różnych częściach świata. Ich losy i dokonania nie zawsze zdobyły rozgłos. Wprost przeciwnie. Wielu zostało zapomnianych, a ich spuścizna uległa zniszczeniu lub trafiła do archiwów, prywatnych zbiorów bądź mniej znanych muzeów. Również twórczość, która zdobyła uznanie, nie zawsze została dostatecznie opisana. Podejmowanie tej tematyki było utrudnione zarówno przez trwające po wojnie oddzielenie Polski od Zachodu jak też cenzurę w kraju. Do dziś jednak wiedza na ten temat zawiera wiele „białych plam”. Celem konferencji jest zatem ukazanie ważnego, a zarazem zapoznanego dziedzictwa polskiej kultury tworzonej na obczyźnie od II wojny światowej. Do udziału zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin w tym a zwłaszcza kulturoznawców, historyków, historyków sztuki, filologów, antropologów, teatrologów, filmoznawców i medioznawców. Refleksją chcielibyśmy objąć m.in. następujące kręgi badawcze:
- niesłusznie zapomniani twórcy oraz ich dzieła;
- archiwalne i muzealne źródła do dziejów polskiej kultury na obczyźnie;
- promocja rodzimej kultury poza krajem;
- twórcy polscy na tle międzynarodowej wspólnoty emigracyjnej.

------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. POGRANICZE W MEDIACH. MEDIA NA POGRANICZU
Organizator: Zakład Mediów i Komunikowania Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego
Termin zgłoszeń:2016-10-07
Termin konferencji:2016-11-16 do 2016-11-17
Miejscowość: Szczecin
Opłata konferencyjna od:350 zł brutto
Dane kontaktowe:www.pogranicze.usz.edu.pl
pogranicze@usz.edu.pl
Informacje ogólne: Dwa główne obszary badawcze konferencji to: po pierwsze, obraz pogranicza w polskich i zagranicznych mediach oraz – po drugie – funkcjonowanie mediów na różnych pograniczach: pograniczach różnych krajów, ale też pograniczach regionów, w tym regionów Polski. Tak szerokie spektrum eksploracji dopuszcza zarówno klasyczne, tradycyjne rozumienie pogranicza jako obszaru geograficzno-przestrzennego, jak i ujęcie symboliczne, gdzie pogranicze traktowane jest jako byt społeczno-kulturowy.
Podczas konferencji chcielibyśmy skoncentrować się na następujących pytaniach
i problemach:
• pogranicza w polskich mediach regionalnych i lokalnych – czego dowiadujemy się
o kraju sąsiada?
• polskie i zagraniczne audycje radiowe i telewizyjne poświęcone tematyce pogranicza międzynarodowego i międzykulturowego,
• dialog międzykulturowy w obszarze mediów – analiza przykładów z Polski i ze świata,
• na ile polskie i zagraniczne media są przygraniczne, a na ile transgraniczne?
• specyfika dziennikarstwa ponad granicami – historia i współczesność,
• media transgraniczne na świecie i w Polsce – rozwój czy regres?
• formalna i nieformalna międzynarodowa współpracy wydawców i dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych – analiza przykładów,
• jak nowe media zmieniają komunikację międzynarodową i międzykulturową?
• jakie wyzwania media stawiają dziennikarzom z pogranicza?
Mamy nadzieję, że dwubiegunowość konferencji umożliwi owocną dyskusję przedstawicielom różnych dyscyplin naukowych medioznawcom, politologom, socjologom, kulturoznawcom, literaturoznawcom i językoznawcom, literaturoznawców, językoznawców, którzy zajmują się badaniem przestrzeni medialnych i kulturowych na obszarach pogranicza.
------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. Związki zawodowe i uniwersytet. Pytania o teorię i praktykę w sferze publicznej
Organizator: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego
Komisja Zakładowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Gdańskim
Termin zgłoszeń:2016-09-15
Termin konferencji:2016-11-15 do 2016-11-18
Miejscowość: Gdańsk
Opłata konferencyjna od:200 zł brutto
Dane kontaktowe:www.komisjaug.ozzip.pl/index.php/konferencja/
www.facebook.com/events/639973866178102/
ugozzip@gmail.com
Informacje ogólne: Tematyka wystąpień może, ale nie musi ograniczać się do następujących propozycji:
• Wyzwania i konsekwencje łączenia działalności związkowej z działalnością badawczą, dydaktyczną i administracyjną;
• Badania bojowe i akademickie w ruchu związkowym;
• Znaczenia i możliwości podejmowania akcji strajkowych w perspektywie lokalnej i międzynarodowej;
• Codzienne i niecodzienne wymiary radykalnej działalności związkowej;
• Finansowanie działalności związkowej – kwestie doraźne i strategiczne;
• Odporność związków wobec kooptacji, represji i klientelizmu;
• Relacje radykalnych związków zawodowych z ruchami społecznymi i partiami politycznymi;
• Organizacja czasu wolnego, solidarność i integracja wobec braku czasu;
• Rola partnerów i osób zależnych dla poziomu zaangażowania w życie związkowe;
• Nowe sposoby życia-pracy-walki wobec drapieżnej biurokratyzacji współczesnego kapitalizmu;
• Estetyka i emocje w radykalnych związkach na uczelni;
• Uczenie się w ruchu związkowym a nauczanie praw pracowniczych;
• Perspektywy uzwiązkowienia studentów i doktorantów;
• Możliwości uniwersytetu jako laboratorium społecznego;
• Horyzont przemian, czyli uniwersytet spółdzielczy, ludowy, miejski, wolny i dla dobra wspólnego.

------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w .IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej MEDIA A EDUKACJA
Edukacyjne zastosowania nowych mediów
Organizator: Zakład Technologii Kształcenia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Rzeszowski oraz Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych
Termin zgłoszeń:2016-09-15
Termin konferencji:2016-11-16 do 2016-11-18
Miejscowość: Poznań
Punktacja publikacji:4
Opłata konferencyjna od:100 zł brutto
Dane kontaktowe:@: edunet@amu.edu.pl
FB: Zakład Technologii Kształcenia WSE UAM
Wydarzenie na FB: www.facebook.com/events/259747017717355/

Informacje ogólne: Konferencja połączona jest z Jubileuszem 50-lecia Zakładu Technologii Kształcenia oraz 20-leciem Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych.
Podczas konferencji proponujemy pięć ogólnych obszarów zastosowania nowych mediów w edukacji: obszar kompetencji, obszar wsparcia, obszar badań, obszar instytucji edukacyjnych oraz obszar promocji edukacji. Zakresy tematyczne:
• Cyberprzestrzeń jako obszar edukacyjny,
• Dzieci jako aktywni twórcy rzeczywistości medialnej,
• Całożyciowa edukacja (LLL) w rzeczywistości medialnej,
• Media w instytucji edukacyjnej – szkoła, przedszkole, uczelnia jako przestrzeń zastosowania nowych mediów,
• Nowe media w sytuacji trudnej w życiu człowieka: wspieranie, wspomaganie, towarzyszenie,
• Metodologia badań zastosowań nowych mediów w edukacji,
• Nowomedialna promocja edukacji,

• Infobroker edukacyjnych zastosowań nowych mediów.
________________________________________
Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września 2016 roku za pośrednictwem formularza.
Opłatę za konferencję należy uiścić najpóźniej do dnia 30 września 2016 roku na konto:
Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych, 60-371 Poznań, ul. Międzychodzka 5
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.: 46 2030 0045 1110 0000 0423 8080
w tytule przelewu podając imię i nazwisko uczestnika.
Wysokość opłat:
udział w całej konferencji (16-18.11): 450 zł
udział tylko w części jubileuszowej (16.11.): 150 zł
udział tylko w warsztatach (18.11): 100 zł
Teksty wystąpień (artykuły) należy przesyłać do 15 października 2016 roku na adres: edunet@amu.edu.pl
Planowana jest publikacja pokonferencyjna.
Więcej informacji na stronie: edunet.home.amu.edu.pl/
------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. Religia a wyzwania współczesności z perspektywy nauk społecznych
Organizator: Wydział Humanistyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński,
Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński,
Katedra Socjologii Religii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Sekcja Socjologii Religii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
Termin konferencji:2016-11-17 do 2016-11-19
Miejscowość: Kraków
Opłata konferencyjna od:250 zł brutto
Dane kontaktowe:wh.uci.agh.edu.pl/konferencje/religia/
konferencjassr@gmail.com
Informacje ogólne: Zapraszamy Państwa do Krakowa. Środowisko krakowskie, reprezentowane przez kilka ośrodków skupiających badaczy religii, integruje się w przekonaniu, że socjologowie religii mają dziś wiele zrobienia. Mamy nadzieję, że nasza konferencja stanie się okazją do spotkania wielu badaczy - nie tylko socjologów - którzy w swojej pracy dotykają tej tematyki, przedyskutowania aktualnych kwestii, prezentacji ważnych i interesujących przedsięwzięć badawczych, nowatorskich teorii i metod.
Proponujemy udział w następujących sesjach tematycznych:
1. Integracyjne i dezintegracyjne funkcje religii w konfliktach współczesnego świata.
2. Religie w dyskursie społecznym.
3. Religia a migracja, imigranci i uchodźcy.
4. Instytucje religijne i agendy religii alternatywnych w przestrzeni publicznej.
5. Wielokulturowość świata a religie: dominujące, mniejszościowe, nowe ruchy religijne.
6. Religia a dobrostan społeczny. Stare i nowe problemy.
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień przez formularz rejestracji znajdujący się na stronie wh.uci.agh.edu.pl/konferencje/religia/ .
Każda osoba, która przesłała zgłoszenie, powinna otrzymać wiadomość e-mail od organizatorów. W przypadku nieotrzymania takiej wiadomości prosimy o pilny kontakt mailowy (po wcześniejszym sprawdzeniu folderu ze spamem), adres mailowy do organizatorów: konferencjassr@gmail.com
Informacje praktyczne:
Koszty uczestnictwa w konferencji to - 250 pln (pełne wpisowe), 150 pln (ulgowe obejmujące doktorantów i studentów).
Numer konta podamy wraz z informacją o przyjęciu zgłoszenia. Podana cena nie obejmuje wyżywienia i noclegów. Nie zwracamy opłaty konferencyjnej w przypadku rezygnacji.
------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Lokalna społeczność żydowska”
 
Organizator: Ośrodek Badań Nad Historią I Kulturą Żydów Z Południowej Wielkopolski Uniwersytetu Wrocławskiego
Termin zgłoszeń:2016-10-16
Termin konferencji:2016-11-17 do 2016-11-18
Miejscowość: Ostrów Wielkopolski
Opłata konferencyjna od:150 zł brutto
Dane kontaktowe: Mgr Łukasz Krzyszczuk: lukasz.krzyszczuk@uwr.edu.pl
Informacje ogólne: Historia Żydów na ziemiach polskich liczy ponad tysiąc lat. Był w niej czas tolerancji i pomyślnej koniunktury dla wspólnoty żydowskiej, ale również tragedie antysemityzmu, braterstwo w walkach o niepodległość Polski w XIX wieku, dramat Szoa. Tak długi pobyt społeczności żydowskiej na ziemiach polskich zaznaczył się trwałym śladem. W 1939 roku obywatelami II Rzeczypospolitej było około 3,5 miliona Żydów. Polska była wówczas najważniejszym ośrodkiem żydowskiego życia intelektualnego, politycznego i religijnego. Z ziem polskich pochodziło wielu wybitnych twórców ze wszystkich dziedzin kultury, gospodarki i polityki, którzy wnieśli znaczący wkład w dorobek intelektualny, gospodarczy i duchowy kraju. W wielu miastach i miasteczkach Polski możemy dziś podziwiać synagogi i kirkuty, a wiele muzeów w swych kolekcjach posiada bogate zbiory judaików.
Tematem tegorocznej konferencji pragniemy uczynić wspólną, polsko-żydowską przeszłość. Miejscem naszych obrad będzie siedziba Ośrodka Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski, Forum Synagoga, przy ul. Raszkowskiej 21 w Ostrowie Wielkopolskim. Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2016 r. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią i religią Żydów, oraz ich wkładem w kulturę różnych rejonów Polski.
Abstrakty (do 200 słów) prosimy przesyłać do dnia 16 października 2016 r. na adres lukasz.krzyszczuk@uwr.edu.pl. Lista prelegentów zostanie ogłoszona najpóźniej 20 października 2016 r., o czym wszyscy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Szczegółowy program konferencji zostanie podany do dnia 3 listopada 2016 r. Opłata konferencyjna wynosi 150 zł.
------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. Kultura wykluczenia?
IV odsłona: Aspekty współczesnej emigracji, imigracji i uchodźstwa
Organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stowarzyszenie Rewersy Kultury, Koło Naukowe Studentów Filozofii UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Fragile Czasopismo kulturalne
dr hab. Joanna Hańderek, mgr Natalia Kućma, mgr Fryderyk Kwiatkowski, mgr Alicja Rybkowska, Paulina Gurgul
Termin zgłoszeń:2016-09-30
Termin konferencji:2016-11-18 do 2016-11-20
Miejscowość: Kraków
Opłata konferencyjna od:100 zł brutto
Dane kontaktowe: Więcej informacji na stronie: kulturawykluczenia.wordpress.com
Abstrakty proszę przysyłać za pomocą formularza dostępnego na stronie konferencji.
kulturawykluczenia.konferencja@gmail.com
facebook.com/Konferencja-Kultura-wykluczenia-279188805600493/
Informacje ogólne:Pojęcie wykluczenia towarzyszy niemalże wszystkim refleksjom na temat współczesnej kultury. Wywołuje niejasności, prowokuje do dyskusji, rodzi pytania. Pojawia się w różnych kontekstach i rozważane jest na wielu płaszczyznach. Wydaje się być cechą integralną każdej kultury, pojawiając się niczym antyteza każdego systemu i porządku budowanego w kulturowych kategoriach. Funkcjonuje w refleksji nad językiem, myśleniem, poznaniem.
Tym razem proponujemy przyjrzeć się wykluczeniu i problemom związanym z inkluzją imigrantów, uchodźców, oraz tych wszystkich ludzi których definiujemy jako obcych kulturowo. Clifford Geertz nauczył nas myśleć o kulturze jako wieloaspektowej rzeczywistości, gdzie nie ma jednej etniczności, jednego stałego wzorca kulturowego, gdzie inny, drugi człowiek „zaczyna się na granicy naszej własnej skóry”. Dodawał też, że wszyscy w pewnym sensie jesteśmy już na tyle mocno zanurzeni w wielokulturowość, iż mamy wielokulturowe obywatelstwo, a co za tym idzie zwielokrotnioną odpowiedzialność za dziedzictwa kulturowe, wobec których żyjemy i z których czerpiemy.
W tym świetle wydarzenia z 2015 roku, lęk przez imigracją, oraz niechęć do przyjmowania obcych wydaje się nie tylko niepokojący, ale również wart przyjrzenia się raz jeszcze czym jest dla nas imigracja, oraz emigracja, co to znaczy być u siebie i czym jest nowa ojczyzna?
Naszą konferencję poprzedzi cykl spotkań warsztatowych ogłaszanych na naszej stronie (kulturawykluczenia.wordpress.com) i facebooku.
Przewidziane jest wydanie drukiem najciekawszych artykułów.
------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia"
Organizator: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” (Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku), Oddział Podlaski Związku Tatarów RP, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
Termin zgłoszeń:2016-06-20
Termin konferencji:2016-11-18 do 2016-11-19
Miejscowość: Białystok
Punktacja publikacji:5
Opłata konferencyjna od:490 zł brutto
Dane kontaktowe: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Plac Uniwersytecki 1, pokój 75, 15-420 Białystok
Tel. 725 778 089,
e-mail: wschod2016@gmail.com
Informacje ogólne: Konferencja będzie miała charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny. Do udziału w sesji zapraszamy polonistów, rusycystów, slawistów, komparatystów, orientalistów, historyków oraz przedstawicieli innych gałęzi nauk humanistycznych i społecznych, których interesują zagadnienia związane ze światem muzułmańskim i jego recepcją w Europie Środkowo-Wschodniej. Języki robocze konferencji: angielski, polski, rosyjski.

------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia"
Organizator: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” (Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku), Oddział Podlaski Związku Tatarów RP, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
Termin zgłoszeń:2 016-06-20
Termin konferencji:2016-11-18 do 2016-11-19
Miejscowość: Białystok
Punktacja publikacji:5
Opłata konferencyjna od:490 zł brutto
Dane kontaktowe: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Plac Uniwersytecki 1, pokój 75, 15-420 Białystok
Tel. 725 778 089,
e-mail: wschod2016@gmail.com
Informacje ogólne: Konferencja będzie miała charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny. Do udziału w sesji zapraszamy polonistów, rusycystów, slawistów, komparatystów, orientalistów, historyków oraz przedstawicieli innych gałęzi nauk humanistycznych i społecznych, których interesują zagadnienia związane ze światem muzułmańskim i jego recepcją w Europie Środkowo-Wschodniej. Języki robocze konferencji: angielski, polski, rosyjski.
------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt.IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU " W KRĘGU CYWILIZACJI ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ" PT. "CHOROBA I MEDYCYNA W KRAJACH ŚRÓDZIEMNOMORSKICH. ASPEKTY HISTORYCZNO-KULTUROWE'"
 
Organizator: ZAKŁAD BADAŃ NAD CYWILIZACJĄ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
Termin zgłoszeń:2016-06-30
Termin konferencji:2016-11-21 do 2016-11-21
Miejscowość: WARSZAWA
Punktacja publikacji:2
Opłata konferencyjna od:120 zł brutto
Opłatę konferencyjną (pracownicy naukowi – 150 zł, doktoranci – 120 zł) należy uiścić do 30 września 2016.
Organizatorzy przewidują wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej.
Kontakt w sprawie konferencji:
t.kolosowski@uksw.edu.pl, j.iwansla@uksw.edu.pl. Więcej na stronie:
www.historia.uksw.edu.pl
Informacje ogólne:Celem konferencji jest ukazanie postaw i zachowań społeczności krajów śródziemnomorskich od starożytności po czasy najnowsze względem zjawiska chorób fizycznych (cielesnych), a co za tym idzie również względem medycyny szeroko rozumianej, łącznie z tzw. medycyną sakralną, etiologią choroby, miejsca i roli profesji lekarskiej w społeczności śródziemnomorskiej, sposoby leczenia i opieka nad chorymi, zdrowy tryb życia i profilaktyka, itp.
Temat konferencji i jej cel zostały tak sformułowane, aby zapewnić jej interdyscyplinarny charakter. Serdecznie zapraszamy do wspólnego spotkania badaczy różnych dyscyplin naukowych: historyków, historyków medycyny, historyków sztuki, archeologów, kulturoznawców, filozofów, religioznawców i in.,

------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. Codzienność jako wyzwanie edukacyjne. Refleksyjność wobec codzienności
Organizator: Uniwersytet Wrocławski - Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Ogólnej
Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
Termin zgłoszeń:2016-10-31
Termin konferencji:2016-11-23 do 2016-11-23
Miejscowość: Wrocław
Opłata konferencyjna od:100 zł brutto
Dane kontaktowe:codziennosc@pedagogika.uni.wroc.pl
Informacje ogólne: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Codzienność jako wyzwanie edukacyjne"
Refleksyjność wobec codzienności
Patronat naukowy:
Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk
Komunikat i karta zgłoszenia są dostępne na stronie IP UWr:
www.pedagogika.uni.wroc.pl  (w zakładce: nauka/konferencje).
------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Międzynarodowej E-konferencji Naukowej
z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU - DYLEMATY I WYZWANIA, KULTURA CZASU WOLNEGO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
Organizator: Katedra Nauk Społecznych
Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Termin zgłoszeń:2016-09-18
Termin konferencji:2016-11-24 do 2016-11-24
KONFERENCJA ONLINE
Punktacja publikacji:4
Opłata konferencyjna od:110 zł brutto
Dane kontaktowe:www.medyk.edu.pl/konferencje/iv-miedzynarodowa-e-konferencja-naukowa-z-cyklu-pedagogika-xxi-wieku-dylematy-i-wyzwania
e-mail: w.welskop@medyk.edu.pl
Informacje ogólne:Czas wolny we współczesnym świecie jest towarem deficytowym. Zarządzanie budżetem czasu sprawia problemy zarówno osobom dorosłym, jak i dzieciom. Globalizacja oraz konsumpcyjny styl życia sprawiają, że pojęcie czasu wolnego nabiera dziś zupełnie innego znaczenia niż kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu. Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie przechodzi ewolucję – można dziś zaobserwować szeroki wachlarz form spędzania czasu wolnego. Czy każda z tych form jest atrakcyjna dla społeczeństwa? Czy w życiu współczesnego społeczeństwa istnieje w ogóle pojęcie czasu wolnego, czy jest ono jedynie fikcją? Celem konferencji będzie próba odpowiedzi na powyższe pytania, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości i potrzeby kreowania kultury czasu wolnego we współczesnym świecie.
E-konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy online. Każdy Uczestnik otrzyma login, za pomocą którego w dniu konferencji uzyska dostęp do platformy, na której „spotka się” wirtualnie z pozostałymi Uczestnikami konferencji, celem podjęcia dyskusji. Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w e-konferencji będą zobowiązani do wcześniejszego przesłania swoich wystąpień w formie artykułów naukowych.
Każdy tekst zostanie poddany recenzji, pokłosiem czego będzie monografia naukowa z numerem ISBN, wydana w formie e-booka. Pozytywnie zrecenzowane teksty zostaną umieszczone na stronie internetowej Uczelni, aby każdy Uczestnik e-konferencji miał możliwość zapoznania się z nimi przed podjęciem dyskusji w dniu konferencji. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat w formie elektronicznej, potwierdzający uczestnictwo w e-konferencji wraz z wygłoszeniem referatu.
Do uczestnictwa zapraszamy pedagogów, psychologów, socjologów, politologów, prawników, lekarzy, dietetyków, kosmetologów, a także przedstawicieli innych instytucji, zajmujących się podejmowaną problematyką.

------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji IP UAM pt. "Nauka i Zarządzanie"
Organizator: Zakład Psychologii Pracy i Organizacji, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Termin zgłoszeń:2016-08-07
Termin konferencji:2016-11-24 do 2016-11-25
Miejscowość: Poznań
Udział w konferencji jest bezpłatny
Dane kontaktowe:naukaizarzadzanie.amu.edu.pl/
Informacje ogólne: Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy oraz doświadczeń między środowiskami naukowymi oraz praktykami zarządzania i biznesu. Pragniemy umożliwić przedstawicielom nauki i praktyki spotkanie w celu dyskusji nad obecnym stanem wiedzy, zapotrzebowaniem na badania oraz możliwościami sprawnej współpracy.
Zachęcamy do zgłaszania referatów dotyczących badań oraz prezentacji z obszaru:
najlepszych praktyk zarządzania, rekrutacji i selekcji, rozwoju kompetencji i szkoleń, dobrostanu i postaw pracowników, zarządzania talentami i różnorodnością pokoleniową, zarządzania zespołami i przywództwa. Zapraszamy również do zgłaszania wystąpień związanych z innymi obszarami zarządzania, które stanowią wyzwania dla naukowców i praktyków biznesu, jak: zarządzanie efektywnością, ocena personelu, zarządzanie zmianą i inne.
Zapraszamy do uczestnictwa przedstawicieli nauk społecznych – psychologii, ekonomii, nauk o zarządzaniu, socjologii i pedagogiki – oraz praktyków z obszaru zarządzania. Mamy nadzieję, że możliwość spotkania przedstawicieli wielu dziedzin wpłynie na jakość dyskusji oraz przyczyni się do dostrzeżenia nowych okazji do zwiększania efektywności codziennej pracy.
------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w V ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu „Sytuacja komunikacyjna i jej parametry” pt. KOMUNIKOWANIE WARTOŚCI – WARTOŚĆ KOMUNIKOWANIA
Organizator: WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY KATEDRA DZIENNIKARSTWA, NOWYCH MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Termin zgłoszeń:2016-09-15
Termin konferencji:2016-11-28 do 2016-11-30
Miejscowość: Bydgoszcz
Opłata konferencyjna od:350 zł brutto
Dane kontaktowe: Sekretarze konferencji:
mgr Monika Betyna: monika.betyna@gmail.com
mgr Alicja Żardecka: alicjazardecka@gmail.com
Informacje ogólne: Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i integruje środowiska naukowe reprezentujące różnorodne metodologie badań nad komunikowaniem, szczególnie komunikatywistów, kognitywistów, a także badaczy komunikacji ze szkoły konstruktywistycznej.
Proponowana tematyka konferencji:
- etyka komunikowania społecznego i politycznego
- język wartości w komunikowaniu społecznym i politycznym
- wartościowanie w dyskursie medialnym
- etyka i wartościowanie w mediach społecznościowych
- wartościowanie w dyskursie internetowym
- wartościowanie w dyskursie migracyjnym
- językowy obraz świata w wypowiedziach polityków
- językowy obraz świata w tekstach internetowym
- język wartości w ujęciu językoznawstwa kognitywnego
- korpusy językowe w badaniach wartości i etyki dyskursu
Osoby zainteresowane uczestnictwem w naszej konferencji prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 15 września 2016 roku.
FORMULARZ DO POBRANIA W LINKU: www.sytkom2016.pl
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mailowy mgr Alicji Żardeckiej sekretarza konferencji: alicjazardecka@gmail.com
OPŁATA KONFERENCYJNA
opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł należy wpłacić do 15 października 2016 r. na konto Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:
KREDYT BANK S.A. Oddział Bydgoszcz
nr konta: 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
z tytułem: Konferencja „SytKom” 2016
Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, kawę i herbatę w czasie przerw, catering, bankiet, a także publikację pokonferencyjną.
------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. Polsko-białoruskie związki literackie, językowe i kulturowe"
Organizator: dr Katarzyna Drozd, Katedra Białorutenistyki, Uniwersytet Warszawski
Termin zgłoszeń:2016-10-14
Termin konferencji:2016-11-30 do 2016-12-01
Miejscowość: Warszawa
Punktacja publikacji:5
Opłata konferencyjna od:400 zł brutto
Dane kontaktowe: Propozycje prosimy przesyłać na adres:
- zgłoszenia w języku polskim na adres:
mgr Anny Siwirskiej asiwirska@gmail.com
- zgłoszenia w języku białoruskim lub rosyjskim na adres:
mgr Iryny Aheyevej iryna_aheyeva@student.uw.edu.pl;
mgr Maryli Chaustowicz m.khaustovich2@uw.edu.pl
Informacje ogólne: Historia Polski i Białorusi – dwóch graniczących ze sobą państw – przeplatała się niejednokrotnie na przestrzeni dziejów. Efektem owego przenikania i nakładania się jest wspólne dziedzictwo kulturowe obydwu narodów obecne w języku, literaturze, folklorze i oczywiście historii. Stanowi ono wciąż ciekawy i co ważne, domagający się odkrycia i opisania materiał badawczy, będący od wielu lat przedmiotem zainteresowania wielu badaczy związków polsko-białoruskich.
Swoje piętno – signum temporis – odcisnęły na literaturze, kulturze i języku przemiany polityczne początku lat 90. XX wieku. Przygotowania do wejścia do Unii Europejskiej i pełne w niej członkostwo przyczyniły się do zmiany polityki wobec mniejszości narodowych. Obecnie mniejszość białoruska, korzystając z pełni swoich praw aktywnie działa w przestrzeni kulturowej i społecznej, prezentuje swoje osiągnięcia, historię i kulturę. To właśnie dzięki temu Podlasie mieni się różnymi barwami, brzmi różnymi językami, które jednak nie dzielą a łączą, przypominając o wielonarodowym dziedzictwie tych terenów
Na tle związków polsko-białoruskich ciekawie zarysowują się badania nad kulturą, społecznością, historią i polityką obu państw. To tylko niektóre z możliwych ujęć tematyki polsko-białoruskich związków literackich, językowych i kulturowych, których wachlarz chcemy rozszerzać. Związki te od lat były motywem przewodnim badań naukowych Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Celem konferencji Polsko-białoruskie związki literackie, językowe i kulturowe organizowanej przez Katedrę Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego jest pokazanie w możliwie jak najszerszy sposób kierunków zainteresowań polskich i europejskich badaczy tematyką polską-białoruską oraz potencjalnych pól zainteresowań wyrastających z tego obszaru badawczego.
Do wzięcia udziału w konferencji Katedra Białorutenistyki UW zaprasza przedstawicieli różnych środowisk naukowych z Polski i z zagranicy.

------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt.Ojcostwo - prawdziwy skarb
Organizator: Katedra Pedagogiki Katolickiej
Termin zgłoszeń:2016-12-01
Termin konferencji:2016-12-06 do 2016-12-06
Miejscowość: Stalowa Wola
Punktacja publikacji:4
Opłata konferencyjna od:100 zł brutto
Dane kontaktowe:pedagogika@pedkat.pl
Tytuł konferencji: ALCOHOLISM, SEXOHOLISM AND OTHER ADDICTIONS - International Interdisciplinary Conference
Nazwa organizatora: Uniwersytet Gdański, McGill University
Termin zgłoszeń:2016-10-20
Termin konferencji:2016-12-08 do 2016-12-09
Miejscowość: Kraków
Opłata konferencyjna od:590 zł brutto
Dane kontaktowe:www.alcoholaddiction.ug.edu.pl
e-mails: wowczarski1@tlen.pl; addictionconference@tlen.pl
Informacje ogólne: We would like to talk about all kinds of addictions in their present and historical aspects, in cultural, social and individual dimensions, in fields such as various studies, art and everyday life.

------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. Zagrożenia naturalne i cywilizacyjne
Organizator: Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL
Termin zgłoszeń:2017-03-01
Termin konferencji:2017-03-07 do 2017-03-07
Miejscowość: Stalowa Wola
Punktacja publikacji:4
Opłata konferencyjna od:100 zł brutto
Dane kontaktowe:pedagogika@pedkat.pl

------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. Rodzina siłą człowieka i narodu
Organizator: Katedra Pedagogiki Katolickiej
Współorganizatorzy:
Fundacja CAMPUS w Stalowej Woli
Interdyscyplinarne Koło Naukowe „Nowoczesne Kształcenie” KUL w Stalowej Woli
Termin zgłoszeń:2017-05-01
Termin konferencji:2017-05-09 do 2017-05-09
Miejscowość: Stalowa Wola
Punktacja publikacji:4
Opłata konferencyjna od:100 zł brutto
Dane kontaktowe:pedagogika@pedkat.pl
------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. Wolność gwarantem praw człowieka
Organizator: Katedra Pedagogiki Katolickiej
Współorganizatorzy:
Fundacja CAMPUS w Stalowej Woli
Interdyscyplinarne Koło Naukowe „Nowoczesne Kształcenie” KUL w Stalowej Woli
Termin zgłoszeń:2017-04-20
Termin konferencji:2017-04-25 do 2017-04-25
Miejscowość: Stalowa Wola
Punktacja publikacji:4
Opłata konferencyjna od:100 zł brutto
Dane kontaktowe:pedagogika@pedkat.pl
------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego”.
Hasłem przewodnim tej edycji są „Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego”.
Organizator: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
ul. Rakowicka 10B/10, 31-511 Kraków
Katedra Metod Organizacji i Zarządzania
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Katedra Zachowań Organizacyjnych
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 16, 31-510 Kraków
Termin zgłoszeń:2016-03-31
Termin konferencji:2016-10-13 do 2016-10-15
Miejscowość: Dobczyce k. Krakowa


 
© Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej 2008 Realizacja projektu netteria.NET