Aktualności PTPS

2016/03/11

raport  Szanowni Państwo, ›››

2016/03/08

szukamy pracownika do projektów  ›››


email:

Sonda

Czy reforma ubezpieczenia emerytalnego w Polsce spowoduje zwiększenie poziomu ubóstwa wśród osób starszych?

Tak
Nie
Nie wiem
zobacz wynik ›››

więcej sond ›››

Użytkownik

Logowanie:

login:
hasło:
» załóż konto

Quiz dotyczący polskiej, zagranicznej i międzynarodowej polityki społecznej

 

1. Historyczna nazwa pierwszego polskiego ministerstwa (1918), które miało w swoich kompetencjach sprawy zaliczane dzisiaj do zakresu polityki społecznej to

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
 • Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej
 • Ministerstwo Opieki Społecznej
 • Ministerstwo Ubezpieczeń Socjalnych

2. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe w odniesieniu do porównania wysokości minimum socjalnego dla jednoosobowego gospodarstwa domowego (MSGD1) i płacy minimalnej netto (PMN)

 • MSGD1 jest mniejsze niż PMN
 • W zależności od roku MSGD1 jest większe lub mniejsze niż PMN
 • MSGD1 jest mniej więcej równe PMN
 • MSGD1 jest większe niż PMN

3. Europejska Karta Społeczna to dokument

 • Rady Europy
 • Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
 • Unii Europejskiej
 • Międzynarodowej Organizacji Pracy

4. Do zbioru konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy uznanych za najbardziej podstawowe NIE należała konwencja nr

 • 87 (1948), wolność zrzeszania się i ochrona prawa do organizowania się pracowników
 • 98 (1949), prawo do organizowania się i rokowań zbiorowych
 • 102 (1952), minimalne normy zabezpieczenia społecznego
 • 138 (1973), najniższy wiek dopuszczania do zatrudnienia

5. Zasada "testu domu pracy" w zreformowanym Poor Law z 1834 r.

 • pozwalała na pomoc ubogim również poza domami pracy
 • zobowiązywała parafie do budowania i utrzymania domów pracy dla ubogich
 • określała kryterium rzeczywistego ubóstwa, którym była zgoda na surowe warunki w domu pracy
 • stanowiła, że warunki życia w domach pracy były gorsze niż to, co może uzyskać niezależny robotnik z najniższej klasy

6. Krajem, który wg badań w największym stopniu reprezentował instytucjonalno-redystrybucyjny model polityki społecznej była/y

 • Szwecja
 • Holandia
 • Niemcy
 • Wielka Brytania

7. Teoria którego ze słynnych ekonomistów XX wieku uzasadniała aktywną rolę państwa w dziedzinie rozwiązywania problemów gospodarczych i społecznych?

 • Friedrich von Hayek
 • John Maynard Keynes
 • Milton Friedman
 • James Buchanan

8. W której z polskich ustaw kryterium dochodowe określane jest na podstawie Progu Interwencji Socjalnej?

 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Ustawa o świadczeniach rodzinnych
 • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawa o pomocy społecznej

9. Tezą, iż "wzrost gospodarczy czyni państwa bardziej do siebie podobnymi w zakresie ustanowienia poziomu, poniżej którego nikt nie powinien spaść, mimo różnic politycznych i kulturowych występujących między nimi" zasłynął

 • Gøsta Esping-Andersen
 • Arnold Heidenheimer
 • Hugh Heclo
 • Harold Wilensky

10. Pierwszym aktem prawnym, który wprowadzał elementy bardziej rozbudowanej polityki społecznej na poziomie federalnym w USA była ustawa o

 • ubezpieczeniu społecznym (social insurance act z 1925)
 • szansach ekonomicznych (economic opportunity act z 1930)
 • zabezpieczeniu społecznym (social security act z 1935)
 • opiece społecznej (social welfare act z 1932)

11. Konwencja 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy o minimalnych normach zabezpieczenia społecznego z 1952 r.

 • Nie została przez Polskę dotąd ratyfikowana
 • Została ratyfikowana przez Polskę w 1977 r.
 • Została ratyfikowana przez Polskę w 1981 r.
 • Została ratyfikowana przez Polskę w 2003 r.

12. Głównym międzynarodowym uczestnikiem dialogu na temat reform systemowych w sektorach socjalnych w Polsce w latach 90. XX wieku i w początkach XXI w. był/a

 • Międzynarodowy Fundusz Walutowy
 • Bank światowy
 • Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
 • Unia Europejska

13. Które z poniższych świadczeń gotówkowych przysługuje w Polsce niezależnie od dochodu?

 • Zasiłek dla bezrobotnych
 • Zasiłek rodzinny
 • Świadczenie pielęgnacyjne
 • Zasiłek okresowy

14. Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej powstało w roku

 • 1921
 • 1924
 • 1932
 • 1947

15. Centra Integracji Społecznej to polska instytucja związana ustawowo z

 • Zatrudnieniem socjalnym
 • Pracami społecznie użytecznymi
 • Robotami publicznymi
 • Pracami interwencyjnymi

16. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

 • Poziom bezrobocia w Polsce po 1989 r. był w latach 1993-1994 wyższy niż w latach 2002-2003
 • Poziom bezrobocia w Polsce po 1989 r. był w latach 1993-1994 niższy niż w latach 2002-2003
 • Poziom bezrobocia w Polsce po 1989 r. był taki sam w latach 1993-1994 i w latach 2002-2003
 • Różnica między poziomem bezrobocia w Polsce po 1989 r. w latach 1993-1994 i w latach 2002-2003 wynosiła kilkanaście punktów procentowych

17. Pierwsza systematyczna wypowiedź papieża na temat kwestii społecznej to encyklika

 • Populorum Progressio Pawła VI
 • Quadragesimo Anno Piusa XI
 • Rerum Novarum Leona XIII
 • Sollicitudo Rei Socialis Jana XXIII

18. Pierwszy Human Development Report UNDP (światowy raport o rozwoju społecznym) wydano w roku

 • 1960
 • 1970
 • 1980
 • 1990

19. W którym roku Polska ratyfikowała Europejską Kartę Społeczną (EKS), w którym podpisała jej zrewidowaną wersję (ZEKS)?

 • Ratyfikacja EKS - 1997, podpisanie ZEKS - 2005
 • Ratyfikacja EKS - 1992, podpisanie ZEKS - 2001
 • Ratyfikacja EKS - 1977, podpisanie ZEKS - 1999
 • Ratyfikacja EKS - 1989, podpisanie ZEKS - dotąd brak

20. O pięciu złych olbrzymach, którzy byli przeszkodą na drodze postępu społecznego pisał w latach 40. XX wieku

 • Anthony Giddens
 • John Howard
 • William Beveridge
 • John Maynard Keynes


 
© Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej 2008 Realizacja projektu netteria.NET